POKAJOKE

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

Eksport maszyn i urządzeń opracowany i zalecany przez KOMISJĘ EKONOMICZNĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DLA EUROPY.

GENEWA, MARZEC 1953

01. PREAMBUŁA

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie, o ile strony umowy nie uzgodniły wyraźnie inaczej na piśmie.

02. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowę uważa się za zawartą, gdy po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle pisemne oświadczenie o jego przyjęciu, w stosownych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Kupującego.
 2. Jeżeli sprzedawca, składając pisemną ofertę, wyznaczył termin na jej przyjęcie, umowę uważa się za zawartą, jeżeli kupujący wysłał pisemne oświadczenie o jej przyjęciu przed upływem tego terminu. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy niniejsze oświadczenie o przyjęciu zostanie otrzymane nie później niż w ciągu jednego tygodnia od upływu terminu.

03. PLANY I DOKUMENTY

 1. Informacje zawarte w katalogach, broszurach, okólnikach, reklamach, ilustracjach i cennikach o wadze, wymiarach, pojemności, cenie, wydajności itp. są tylko przybliżone. Są wiążące tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie określone w umowie.
 2. Plany i dokumentacja techniczna, które zostaną przekazane kupującemu przed lub po zawarciu umowy i które mogą być wykorzystane do produkcji przedmiotu dostawy lub poszczególnych części, pozostają wyłączną własnością sprzedającego. Kupujący nie może ich wykorzystywać, kopiować ani powielać, a także przekazywać lub ujawniać osobom trzecim bez zgody sprzedającego. Stają się one własnością kupującego,
  1. jeśli tak stanowi wyraźne postanowienie umowne; lub
  2. jeżeli są one oparte na niezależnej umowie zawartej przed zawarciem umowy dostawy, której przedmiotem jest przygotowanie projektu i która nie zawiera zastrzeżenia prawa własności na rzecz sprzedawcy.
 3. Plany i dokumentacja techniczna, które zostaną przekazane sprzedającemu przez kupującego przed lub po zawarciu umowy i które mogą być wykorzystane do produkcji przedmiotu dostawy lub poszczególnych części, pozostają wyłączną własnością kupującego. Produkcja przedmiotu dostawy lub poszczególnych części pozostaje wyłączną własnością kupującego. Sprzedający nie może ich używać, kopiować, powielać, przekazywać ani udostępniać osobom trzecim bez jego zgody.
 4. Na żądanie kupującego sprzedający przekaże mu instrukcje i rysunki bezpłatnie na początku okresu gwarancyjnego (por. art. 9). – z wyjątkiem rysunków warsztatowych – które zawierają wystarczające szczegóły, aby umożliwić kupującemu: uruchomienie i użytkowanie przedmiotu dostawy oraz konserwacja wszystkich części (w tym bieżące naprawy). Te instrukcje i rysunki stają się własnością Kupującego; nie stosuje się ograniczeń określonych w punkcie 2 niniejszego artykułu dotyczących ich wykorzystania, ale Sprzedający może nakazać ich poufne traktowanie.

04. OPAKOWANIE

 1. W przypadku braku odmiennego porozumienia
  1. ceny podane w cennikach i katalogach są cenami bez opakowania;
  2. ceny podane w ofertach wiążących i w umowie obejmują niezbędne opakowanie lub ochronę, aby zapobiec uszkodzeniu przedmiotu dostawy w drodze do miejsca przeznaczenia określonego w umowie w normalnych warunkach transportu.

05. KONTROLA I BADANIE ODBIORCZE

 1. KONTROLA
  1. Jeżeli umowa zawiera wyraźne postanowienie dotyczące prawa kupującego do inspekcji, kupujący ma prawo do przeprowadzenia kontroli i badania jakości użytych materiałów oraz wyprodukowanych części przez upoważnionych przedstawicieli w trakcie produkcji i po jej zakończeniu. Inspekcja i testowanie powinny odbywać się w zakładzie produkcyjnym w normalnych godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny.
  2. Jeżeli na podstawie tej kontroli kupujący uzna, że niektóre materiały lub części przedmiotu dostawy są wadliwe lub niezgodne z umową, musi on przedstawić swoje zastrzeżenia na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 2. BADANIE ODBIORCZE
  1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, próby odbiorcze będą odbywać się w zakładzie Sprzedającego w normalnych godzinach pracy. Jeżeli umowa nie zawiera żadnych postanowień dotyczących szczegółów technicznych, decydujące znaczenie dla badań ma ogólna praktyka stosowana w danej branży w kraju produkcji.
  2. Sprzedający musi powiadomić kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby kupujący mógł wyznaczyć swoich przedstawicieli do udziału w inspekcji. Jeżeli kupujący nie jest reprezentowany, otrzymuje od sprzedawcy sprawozdanie z badań, którego prawidłowości nie może kwestionować.
  3. Jeśli w trakcie kontroli (poza przewidzianą w umowie kontrolą w miejscu instalacji) przedmiot dostawy okaże się wadliwy lub niezgodny z umową, sprzedawca usunie wadę lub przywróci stan zgodny z umową tak szybko, jak to możliwe. w stanie zgodnym z umową. Na wniosek kupującego kontrola zostanie powtórzona.
  4. W przypadku braku odmiennego porozumienia, sprzedawca ponosi wszelkie koszty testów przeprowadzonych w jego zakładzie, z wyłączeniem osobistych wydatków przedstawicieli Kupującego.
  5. Jeżeli kontrakt przewiduje przeprowadzenie prób odbiorczych w miejscu instalacji, to strony powinny w sposób szczególny uzgodnić warunki mające zastosowanie w tym przypadku.

06. PRZENIESIENIE RYZYKA

 1. Z zastrzeżeniem artykułu 7 nr 6, czas przejścia ryzyka określa się zgodnie z Międzynarodowymi Regułami Interpretacji Warunków Handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej (Incoterms) obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli w umowie nie określono sposobu sprzedaży, przedmiot dostawy uznaje się za sprzedany zgodnie z regułą EX Works.
 2. W przypadku sprzedaży EX Works Sprzedawca musi powiadomić Kupującego na piśmie o terminie odbioru dostawy. Powiadomienie to musi być dokonane w odpowiednim czasie, aby umożliwić kupującemu podjęcie koniecznych, w normalnych okolicznościach, środków.

07. TERMIN DOSTAWY

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, okres dostawy rozpoczyna się w najpóźniejszej z następujących dat:
  1. Data zawarcia umowy zgodnie z art. 2,
  2. Data, w której sprzedawca dowiedział się o wydaniu niezbędnego pozwolenia na przywóz;
  3. datę otrzymania przez Sprzedawcę zaliczki umownej, która ma być wpłacona przed rozpoczęciem produkcji.
 2. W przypadku opóźnienia dostawy spowodowanego okolicznościami przewidzianymi w artykule 10 lub działaniem bądź zaniechaniem Kupującego, zostanie przyznane przedłużenie terminu dostawy, które jest uzasadnione w danych okolicznościach.
  Dotyczy to również – poza przypadkiem wymienionym w punkcie 5 niniejszego dokumentu, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego artykułu – jeżeli przyczyna opóźnienia wystąpi po upływie umownie uzgodnionego terminu dostawy.
 3. Jeżeli umowa przewiduje wiążący termin dostawy, ale sprzedawca nie zrealizuje dostawy w uzgodnionym terminie (lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 2 niniejszego artykułu), kupujący może żądać obniżenia ceny umownej, pod warunkiem, że zgłosi to żądanie sprzedawcy na piśmie w rozsądnym terminie; nie ma to jednak zastosowania, jeżeli z okoliczności wynika, że nie poniósł żadnej szkody. Obniżka będzie równa procentowi podanemu w punkcie A Załącznika, wynikającemu z umowy dla tej części przedmiotu dostawy, która nie mogła być wykorzystana w zamierzony sposób w wyniku opóźnienia w dostawie. Oblicza się ją za każdy pełny tydzień opóźnienia od umownej daty dostawy, ale nie może ona przekroczyć maksymalnej stawki określonej w punkcie B Załącznika. Zostanie ona zaliczona na poczet płatności, które mają być dokonane przez kupującego od momentu dostawy. Z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszego artykułu, obniżenie ceny wyklucza jakąkolwiek dalszą odpowiedzialność sprzedawcy za szkody powstałe z powodu opóźnienia w dostawie.
 4. Jeżeli termin dostawy przewidziany w umowie jest jedynie przybliżony, każda ze stron może, po upływie dwóch trzecich tego terminu, zwrócić się do drugiej strony na piśmie o uzgodnienie wiążącego terminu dostawy. Jeśli w umowie nie określono terminu dostawy, każda ze stron może postąpić w ten sam sposób po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w jednym z powyższych przypadków, każda ze stron może skierować sprawę do arbitrażu zgodnie z artykułem 15 w celu ustalenia rozsądnego terminu dostawy. Ustalony w ten sposób termin dostawy uznaje się za umowny termin dostawy i w związku z tym stosuje się do niego postanowienia punktu 5 niniejszego artykułu.
 5. Jeżeli kupującemu przysługiwało prawo do żądania maksymalnej kwoty obniżki ceny określonej w punkcie 5 niniejszego artykułu w odniesieniu do części przedmiotu dostawy (lub przysługiwałoby mu takie prawo, gdyby żądał obniżki ceny na podstawie tego przepisu), może on wyznaczyć sprzedawcy na piśmie ostateczny termin dostawy; termin ten musi w rozsądnym zakresie uwzględniać już zaistniałe opóźnienie w dostawie. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sprzedawca nie uczyni wszystkiego, co jest w jego mocy, aby wywiązać się z obowiązku dostawy w tym terminie, kupujący może, w odniesieniu do tej części towarów, które mają być dostarczone, rozwiązać umowę za zwykłym wypowiedzeniem na piśmie (bez interwencji sądowej).
  Kupujący może w drodze pisemnego zawiadomienia (bez interwencji sądowej) odstąpić od umowy, a następnie domagać się od sprzedawcy odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku niewykonania umowy; odszkodowanie jest ograniczone do kwoty określonej w punkcie C załącznika lub w przypadku braku takiego stwierdzenia, do wynikającej z umowy wartości tej części towarów, która nie mogła zostać wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w wyniku niedostarczenia towarów przez sprzedawcę.
 6. Jeżeli kupujący nie przyjmie dostawy w terminie określonym w umowie, powinien mimo to dokonać płatności zależnych od dostawy, tak jakby dostawa miała miejsce. Sprzedawca zapewni przechowywanie przedmiotu dostawy na koszt i ryzyko kupującego. Na życzenie kupującego musi on ubezpieczyć przedmiot dostawy na swój koszt. Jeżeli jednak opóźnienie w odbiorze dostawy wynika z okoliczności przewidzianej w artykule 10, a sprzedawca może przechowywać przedmiot dostawy w swojej siedzibie bez uszczerbku dla swojej działalności, kosztami przechowania nie obciąża się kupującego. Jeżeli opóźnienie w wydaniu nie jest spowodowane okolicznością przewidzianą w artykule 10, sprzedawca może zażądać na piśmie od kupującego, aby przyjął wydanie w rozsądnym terminie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu kupujący tego nie uczyni, sprzedawca może w drodze pisemnego zawiadomienia (bez interwencji sądu) rozwiązać umowę w odniesieniu do tej części towarów, która nie została przyjęta, a następnie odzyskać od kupującego wszelkie kwoty należne mu z tytułu tego uchybienia. a następnie zażądać od kupującego odszkodowania za straty poniesione w wyniku niewykonania zobowiązania; odszkodowanie jest ograniczone do kwoty określonej w punkcie D Załącznika lub w przypadku braku takiego stwierdzenia, do wartości wynikającej z umowy dla danej części przedmiotu dostawy.

08. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności będą dokonywane zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności.
 2. Wpłacone przez Kupującego kaucje są zaliczane na poczet ceny dostawy; nie stanowią one środków wykupu, których oddanie uprawniałoby Kupującego do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli przedmiot dostawy został wydany przed uiszczeniem wszystkich należności kupującego wynikających z umowy, pozostaje on własnością sprzedającego do czasu uiszczenia pełnej zapłaty, o ile jest to dopuszczalne zgodnie z prawem obowiązującym na obszarze, na którym znajduje się przedmiot dostawy. Jeżeli umowa nie zezwala na zachowanie tytułu własności, ale pozwala sprzedawcy na zastrzeżenie innych praw do przedmiotu dostawy, sprzedawca może skorzystać ze wszystkich tych praw. Kupujący jest zobowiązany do współpracy przy wszelkich środkach podejmowanych przez Sprzedawcę w celu ochrony swojego tytułu prawnego lub tytułu prawnego innej strony.
 4. Sprzedawca nie może żądać zapłaty, która zależy od wykonania jego własnego zobowiązania, przed wykonaniem tego zobowiązania, chyba że niewykonanie zobowiązania jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem kupującego.
 5. Jeżeli kupujący zalega z płatnościami, sprzedawca może odroczyć wykonanie swoich zobowiązań do czasu uregulowania zaległości, chyba że zaległości te wynikają z działania lub zaniechania sprzedawcy.
 6. Jeśli kupujący zalega z płatnościami w wyniku okoliczności, o których mowa w artykule 10, sprzedawca nie może naliczać odsetek za zwłokę.
 7. We wszystkich innych przypadkach sprzedawca może żądać od kupującego odsetek za zwłokę od dnia wymagalności na podstawie pisemnego zawiadomienia wysłanego kupującemu w rozsądnym terminie, według stopy procentowej określonej w punkcie E Załącznika. Jeśli kupujący nie zapłaci należnej kwoty w terminie określonym w punkcie F Załącznika, sprzedający może, w drodze zwykłego pisemnego zawiadomienia (bez interwencji sądu), odstąpić od umowy i żądać odszkodowania do kwoty określonej w punkcie D Załącznika.

09. GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad mających wpływ na przydatność do użycia, które wynikają z wady projektowej, materiałowej lub wykonawczej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. Zobowiązanie to dotyczy wyłącznie wad, które zostały wykryte w okresie, którego długość określono w punkcie G Załącznika (zwanym dalej „okresem gwarancji“).
 3. Przy określaniu tego okresu należy wziąć pod uwagę normalny czas trwania planowanego transportu.
 4. W przypadku poszczególnych, wyraźnie wymienionych części przedmiotu dostawy (niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane przez sprzedawcę, czy nie) w umowie można określić inne terminy.
 5. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu, w którym kupujący otrzyma od sprzedawcy pisemne zawiadomienie, że przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki. Jeśli wysyłka jest opóźniona, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania opóźnienia, tak aby kupujący mógł w pełni wykorzystać czas przewidziany na przetestowanie przedmiotu dostawy. Jeśli opóźnienie to ma przyczynę niezależną od woli sprzedawcy, przedłużenie terminu jest jednak ograniczone do liczby miesięcy.
 6. Dzienny czas pracy przedmiotu dostawy oraz skrócenie okresu gwarancji w przypadku dłuższego dziennego okresu użytkowania są określone w punkcie I Załącznika.
 7. Części zamienne lub naprawione części dostarczone na podstawie niniejszego artykułu podlegają takim samym warunkom gwarancji, jak oryginalny przedmiot dostawy, z nowym okresem gwarancji określonym w punkcie G Załącznika. W przypadku pozostałych części produktu okres gwarancji ulega przedłużeniu wyłącznie o czas, w którym produkt był wyłączony z eksploatacji z powodu wady objętej niniejszym artykułem.
 8. Kupujący może powołać się na ten artykuł tylko wtedy, gdy niezwłocznie powiadomi sprzedawcę na piśmie o wykrytych wadach. Musi on dać mu wszelkie możliwości stwierdzenia i naprawienia tych wad.
 9. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia sprzedawca musi usunąć wadę w możliwie najkrótszym czasie i – z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 10 niniejszego artykułu – na własny koszt. O ile wada nie wymaga naprawy w miejscu instalacji, kupujący powinien przesłać wadliwe części do sprzedawcy w celu ich naprawy lub wymiany. W takim przypadku zobowiązanie Sprzedawcy z tytułu gwarancji w odniesieniu do wadliwej części uważa się za wykonane, jeżeli Sprzedawca zwróci Kupującemu prawidłowo naprawioną część lub dostarczy część zamienną.
 10. W przypadku braku odmiennego porozumienia, kupujący przejmie na własny koszt i ryzyko transport wadliwych części, części naprawionych lub części zamiennych pomiędzy miejscem instalacji a jednym z następujących miejsc:
  1. sprzedającego, jeżeli umowa jest zawarta zgodnie z regułą EX Works.
  2. port, z którego sprzedający wysłał towary, jeżeli umowa została zawarta na warunkach FOB, FAS, CIF lub C & F;
  3. granicę państwa, z którego sprzedawca wysłał towary, we wszystkich innych przypadkach.
 11. Jeśli, zgodnie z punktem 9 niniejszego artykułu, naprawa ma być przeprowadzona w miejscu instalacji, obecność przedstawicieli sprzedawcy będzie regulowana przez postanowienia, które zostaną specjalnie uzgodnione przez strony.
 12. Wadliwe części wymienione zgodnie z niniejszym artykułem będą dostępne dla Sprzedawcy.
 13. Jeżeli sprzedawca odmawia wykonania swojego zobowiązania lub nie działa w odpowiednim pośpiechu mimo upomnienia, kupujący może zlecić wykonanie niezbędnych napraw na koszt i ryzyko sprzedawcy, jednak pod warunkiem zachowania przez niego należytej staranności w tym zakresie.
 14. Obowiązek sprzedawcy z tytułu rękojmi nie obejmuje wad powstałych na skutek zastosowania materiałów dostarczonych przez kupującego lub wzoru zalecanego przez kupującego.
 15. Obowiązek gwarancyjny Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad powstałych w warunkach eksploatacji przewidzianych w umowie i podczas prawidłowego użytkowania. Nie dotyczy to wad, których przyczyna powstała dopiero po przejściu ryzyka. W szczególności nie dotyczy to wad spowodowanych: złą konserwacją, złą instalacją przez kupującego, modyfikacjami bez pisemnej zgody sprzedającego, źle wykonanymi naprawami przez kupującego, normalnym zużyciem.
 16. Od momentu przejścia ryzyka (art. 6) sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wykraczającej poza tę przewidzianą w niniejszym artykule, w tym za wady, których przyczyna leży przed przejściem ryzyka. Wyraźnie ustala się, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za szkody na osobie, za uszkodzenia towarów niebędących przedmiotem umowy ani za utratę zysku, chyba że okoliczności konkretnego przypadku wskazują na rażące niedbalstwo sprzedawcy.
 17. Rażące niedbalstwo nie polega na każdym braku staranności lub umiejętności; rażące niedbalstwo występuje raczej tylko wtedy, gdy sprzedawca lekceważy poważne konsekwencje działania lub zaniechania, które w normalnych okolicznościach powinien był przewidzieć, gdyby dochował staranności zawodowej, lub gdy świadomie lekceważy konsekwencje swojego postępowania.

10. PODSTAWY DO UNIEWINNIENIA

 1. Za podstawę do uwolnienia się od odpowiedzialności uznaje się następujące okoliczności, jeśli wystąpiły one po zawarciu umowy i utrudniają jej wykonanie: Spory pracownicze oraz wszelkie okoliczności niezależne od woli stron, takie jak: pożar, mobilizacja, rekwizycja, embargo, zakaz przekazywania dewiz, powstanie, brak środków transportu, ogólny brak zaopatrzenia, ograniczenia w zużyciu energii.
 2. Strona powołująca się na którąkolwiek z powyższych okoliczności zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę na piśmie o jej wystąpieniu i ustaniu.
 3. Konsekwencje tych okoliczności w odniesieniu do terminu wypełnienia zobowiązań przez stronę są określone w artykułach 7 i 8. Jeśli jednak okoliczności te uniemożliwiają wykonanie umowy w rozsądnym terminie, wówczas – bez uszczerbku dla art. 7 nr 5 i 7 oraz art. 8 nr 7 – każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w drodze zwykłego pisemnego zawiadomienia (bez udziału sądu).
 4. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami punktu 5 niniejszego artykułu, strony uzgodnią podział kosztów już poniesionych w związku z jej realizacją w drodze polubownego rozstrzygnięcia.
 5. Jeśli nie uda się osiągnąć polubownego porozumienia, sąd arbitrażowy zadecyduje, która ze stron nie mogła wypełnić swoich zobowiązań; strona ta poniesie wówczas całość kosztów. Jeśli obowiązek ten spoczywa na kupującym, ale kupujący zapłacił już sprzedawcy więcej niż wyniosły wydatki sprzedawcy przed rozwiązaniem umowy, kupujący ma prawo do zwrotu nadwyżki.
  Jeśli trybunał arbitrażowy uzna, że obie strony nie mogły wypełnić swoich zobowiązań, rozdzieli koszty według własnego uznania, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
 6. Dla celów niniejszego artykułu „koszty“ oznaczają uzasadnione, rzeczywiste wydatki; każda ze stron zapewni, że jej straty pozostaną w możliwie najwęższych granicach; jednakże w zakresie, w jakim dostawa została dokonana na rzecz kupującego, za koszty sprzedawcy uważa się tę część ceny umownej, która odpowiada takiej dostawie.

11. OGRANICZENIE SZKÓD

 1. Jeśli strona jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania, to należy je wypłacić tylko do wysokości szkody, która była możliwa do przewidzenia przez stronę winną w momencie zawierania umowy.
 2. Strona, która powołuje się na niewykonanie umowy, jest zobowiązana uczynić wszystko, aby ograniczyć powstałą szkodę, pod warunkiem, że nie poniesie z tego tytułu nadmiernych kosztów lub niedogodności. W przeciwnym razie strona, która nie wywiązała się z umowy, może żądać zmniejszenia odszkodowania z powodu tego uchybienia.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rozwiązanie umowy, niezależnie od przyczyny, nie pociąga za sobą utraty praw stron, które powstały w okresie obowiązywania umowy do momentu jej rozwiązania.

13. ARBITRAŻ, PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Wszelkie spory wynikające z umowy będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem postępowania pojednawczego i arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
 2. Umowa podlega prawu sprzedawcy, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Arbitrzy podejmują decyzje na zasadzie słuszności tylko wtedy, gdy strony wyraźnie się na to zgodzą.

ZAŁĄCZNIK
(do wypełnienia przez strony)

Artykuły dotyczące warunków dostawy

A. Odsetek zmniejszenia opóźnienia na tydzień 7.3. %
B. Maksymalna stopa redukcji zgodnie z A 7.3. %
C. Maksymalna stawka odszkodowania za niedostarczenie towaru 7.3. w uzgodnionej walucie
D. Maksymalna stawka odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy przez sprzedawcę z powodu nieprzyjęcia dostawy lub braku zapłaty 7.7.
u. 8.7.
w uzgodnionej walucie
E. Stopa procentowa w przypadku niewywiązania się z umowy 8.7. % w skali roku
F. Czas trwania opóźnienia w płatności uprawniający sprzedawcę do wypowiedzenia umowy. 8.7. mies.
G. Okres gwarancji na oryginalny przedmiot dostawy oraz na wymienione lub naprawione części 9.2.
u. 9.7.
mies.
H. Maksymalny czas przedłużenia okresu gwarancji 9.5. mies.