WARUNKI MONTAŻU I SERWISU

W celu zapewnienia sprawnego i wydajnego procesu montażu lub serwisu, należy spełnić poniższe ogólne warunki:

 1. Stan faktyczny i inwentaryzacja maszyny / systemu / podzespołu
  1. Analiza stanu faktycznego Jeśli w umowie przewidziano odbiór całej instalacji przed i po przeprowadzeniu modyfikacji, przed rozpoczęciem prac POKAJOKE SP. Z O. O. musi przeprowadzić analizę stanu faktycznego instalacji.  Analiza ta nie jest częścią oferty, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone.  W razie potrzeby istnieje możliwość skontaktowania się z naszym Działem Serwisu. W rezultacie powstaje specyfikacja techniczna wraz z niezbędnymi remontami lub naprawami. POKAJOKE SP. Z O. O. zaoferuje remont systemu w odpowiednim czasie przed przebudową, po zarejestrowaniu stanu technicznego.
  2. Przegląd
   Okres naprawy remontowej należy określić w taki sposób, aby zaopatrzenie w niezbędne części zamienne oraz sama naprawa remontowa mogły być przeprowadzone i zakończone w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem przebudowy.
  3. Pozyskiwanie danych
   Na początku przebudowy POKAJOKE SP. Z O. O. dokona, jeśli to konieczne, inwentaryzacji instalacji pod kątem czasu cyklu, poziomu hałasu, osiągniętych cech jakościowych, których wynik ma być ponownie osiągnięty po przebudowie. POKAJOKE SP. Z O. O. dokona również inspekcji stanu instalacji w celu ustalenia, czy przebudowa może być przeprowadzona zgodnie z umową. 
  4. Naprawy w trakcie przebudowy
   Brakujące, usunięte lub uszkodzone komponenty w systemach POKAJOKE SP. Z O. O. zostaną zgłoszone koordynatorowi budowy wyznaczonemu przez klienta w trakcie przebudowy i, jeśli to możliwe, wymienione lub uzupełnione w trakcie przebudowy. Usługi te nie są objęte zakresem oferowanej usługi i będą dodatkowo płatne.
 2. Warunki wstępne i warunki panujące na budowie
  1. Klient zapewni POKAJOKE SP. Z O. O. wszelkie warunki wstępu i pobytu naszych pracowników w zakładzie klienta w odpowiednim czasie i nieodpłatnie. Zezwolenia wymagane do wejścia na teren zakładu są załatwiane i wydawane przez zleceniodawcę w ciągu jednego dnia roboczego.
  2. Klient musi zadbać o to, aby nasz personel został przeszkolony w zakresie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na placu budowy oraz aby w przypadku szkód osobowych i technicznych dostępna była osoba kontaktowa! Ponadto dotyczy to w szczególności podania numeru własnego centrum pierwszej pomocy, zawodowej straży pożarnej oraz adresu i numeru telefonu najbliższego szpitala publicznego.
  3. Jeśli z centrum pierwszej pomocy oraz zakładową strażą pożarną nie można się połączyć za pomocą zewnętrznych telefonów komórkowych (tylko numery wewnętrzne), pracownikom należy udostępnić telefon komórkowy będący własnością zakładu lub wskazać im lokalizację najbliższego telefonu stacjonarnego i zapewnić stały dostęp do niego.
   W przypadku obrażeń ciała (niezależnie od winy) wykonawca zapewni jak najszybszy transport naszego pracownika do najszybszej i najlepszej placówki pierwszej pomocy, a następnie do szpitala. W krajach, w których Karta EKUZ (Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne) nie jest akceptowana, zleceniobiorca musi z góry pokryć koszty transportu i leczenia w formie zwrotu kosztów.
  4. Podczas pobytu u klienta pracownicy POKAJOKE SP. Z O. O. mają dostęp do pomieszczeń socjalnych wraz z zamykanymi szafkami oraz do ewentualnie dostępnej stołówki na warunkach pracowniczych.
  5. Kierownictwo budowy POKAJOKE SP. Z O. O. otrzyma bezpłatne łącze internetowe DSL do przesyłania danych służbowych oraz bezpłatny telefon z połączeniem międzynarodowym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.
  6. Podczas instalacji i uruchamiania systemu należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca przy maszynie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto klient powinien zapewnić POKAJOKE SP. Z O. O. zamykane na klucz miejsce do przechowywania narzędzi i części maszyn.
  7. przed rozpoczęciem prac wymagane jest aby maszyny/systemy i zespoły były przygotowane i udostępniane w stanie oczyszczonym.
   Klient powinien zapewnić, aby podczas całych prac instalacyjnych instalacje i obszary były przygotowane do pracy wg poniższych wytycznych:
   1. czyste, suche i odpowiednio oświetlone,
   2. dostępne takie media, jak energia elektryczna, sprężone powietrze, chłodziwo itp. ,
   3. obowiązują odpowiednie warunki pracy wg norm ,

    Klient powinien zapewnić w zakładzie zwykłe pomoce i sprzęt do podnoszenia (w razie potrzeby także wózki podnośnikowe, mrówki, małe wózki widłowe itp.)

    Niezbędne materiały eksploatacyjne i pomocnicze powinny być dostarczone przez klienta zgodnie z zaleceniami POKAJOKE SP. Z O. O..

    Transport wewnętrzny części maszyny z miejsca rozładunku do miejsca użytkowania należy do obowiązków klienta i powinien być wykonany przez klienta natychmiast po dostawie.

    Klient powinien zapewnić podłączenie maszyny do mediów i jej dostępność w ciągu 24 godzin od umieszczenia maszyny w miejscu instalacji.

    W przypadku przebudowy dopuszcza się wykorzystanie rezerw miejsca w szafach elektrycznych.

    Klient powinien zapewnić możliwość dokonywania drobnych przeróbek i napraw w zakładzie.

    Klient powinien zapewnić, aby personel obsługujący maszyny oraz personel odpowiedzialnego działu utrzymania ruchu był obecny podczas całej przebudowy.

    Klient powinien dostarczyć w odpowiednim czasie wystarczającą liczbę elementów zgodnie z rysunkami, w stanie przed rozpoczęciem eksploatacji, w celu przeprowadzenia prób technologicznych w zakładzie klienta.

    Dodatkowe koszty wynikające z opóźnień spowodowanych przez klienta lub zleceniodawcę ponosi klient. Obejmuje to czas oczekiwania, przerwy w montażu, modyfikacje instalacji itp. Zostaną one doliczone do świadczonych usług.

    Klient musi uzyskać wszystkie pozwolenia na spawanie i szlifowanie. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić warsztat lub obszar, w którym akceptowane są jedynie rozsądne warunki pracy. Praca na zewnątrz budynków „na ulicy“ nie jest dozwolona w żadnych okolicznościach. 

    Jeżeli prace można wykonać tylko przy użyciu specjalnych narzędzi (np. tarcz bezgrafitowych, maszyn z ochroną EX itp.), klient musi je dostarczyć bezpłatnie.

    Jeśli konieczne jest przetworzenie większych komponentów instalacji lub kompletnych instalacji, które w tym celu muszą zostać usunięte z ciągu roboczego, za demontaż, usunięcie, instalację i montaż komponentów/zespołów odpowiada klient, o ile nie wchodzi to w zakres rzeczywistego zakresu oferowanego przez POKAJOKE SP. Z O. O.
 3. Zakres towarów i usług
  Zakres towarów i usług powinien odpowiadać treści oferty.

  Nieprzewidziane działania lub zakresy prac zostaną zaoferowane i zafakturowane oddzielnie.

  Oferta nie gwarantuje kompletności informacji, w sytuacji kiedy klient nie udzieli lub zatai, świadomie lub nieświadomie istotnych informacji.

  W przypadku zmian, które mogą wystąpić w konstrukcji i podczas przebudowy oraz które mają wpływ na zakres zamówienia, po potwierdzeniu przez klienta zostanie przedstawiona oferta uzupełniająca. Przyjęcie oferty uzupełniającej jest warunkiem koniecznym do realizacji działań wynikających z powyższych zmian. 

  Zakładamy, że prace związane z przebudową mogą być prowadzone w sposób ciągły, bez przerw. Przerwy w montażu lub przestoje, za które nie ponosimy odpowiedzialności, zostaną udowodnione i zafakturowane na podstawie aktualnych stawek za godzinę montażu.
 4. Dokumentacja / Budowa
  Odpowiedni stan konstrukcji i dokumentacji (mechanicznej, elektrycznej, hydraulicznej) maszyn zostanie nam bezpłatnie udostępniony w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem budowy.

  Dokumentacja dostarczana przez POKAJOKE SP. Z O. O. obejmuje:
  1. Modyfikacja istniejącej dokumentacji,
  2. Przygotowanie dokumentacji dodanych zespołów,
  3. Tworzenie i wymiana dokumentacji dotyczy tylko urządzeń i zespołów, których dotyczy modyfikacja. 

   Dokumentacja powinna być sporządzona w języku niemieckim (zmiany i nowa dokumentacja) lub w języku uzgodnionym w zamówieniu.

   Dokumentacja zakresów przekształceń powinna być kontynuowana w pierwotnie opracowanej formie.
 5. Przepisy i specyfikacje klienta
  W przypadku maszyn i systemów, które mają być przebudowane, zakładamy, że ponownie zostaną zastosowane przepisy obowiązujące w czasie budowy maszyny. Przepisy i specyfikacje z aktualnym statusem będą analizowane na żądanie i w razie potrzeby oferowane oddzielnie.
 6. Istniejące zespoły
  Zakłada się, że zespoły przeznaczone do przebudowy są w technicznie doskonałym stanie. Wszelkie niezbędne usługi naprawcze i remontowe będą oferowane oddzielnie, jak opisano w punkcie 1d, lub w przypadku większych zakresów. W przypadku większych ilości klient powinien usunąć lub zmagazynować zespoły i części, które nie są już potrzebne. Dalsze usuwanie materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych, takich jak oleje, smary, emulsje i wióry, nie jest objęte tym zakresem. Na żądanie POKAJOKE SP. Z O. O. klient musi zapewnić odpowiednie pojemniki do utylizacji.
 7. Prace fundamentowe
  Zakres usług nie obejmuje prac fundamentowych ani regulacji koryt i spadków podłogowych. Zakładamy, że prace te zostaną wykonane w ramach przygotowań przez klienta. Fundament lub podpora są wyrównywane i przygotowywane przez klienta w ramach wymaganej tolerancji. Ustawianie elementów mocujących oraz spawanie elementów instalacji na płytach fundamentowych lub podporach jest wykonywane przez klienta.
 8. Akceptacja
  Po zakończeniu prac związanych z przebudową należy określić usterki w celu dokonania odbioru końcowego przez wykonawcę. W tym celu kierownik budowy zaprasza wykonawcę na inspekcję końcową, która odbywa się w przedostatnim dniu prac związanych z przebudową.

  Kontrolę jakości przeprowadza się poprzez obróbkę i pomiary uprzednio uzgodnionej w umowie liczby przedmiotów. Kontrolę jakości uważa się za zaliczoną, jeżeli uzyskano cechy jakościowe jak przed przeróbką, chyba że w zamówieniu ustalono inaczej. W tym celu obrabiane przedmioty są mierzone przed przekształceniem, a ich cechy jakościowe są dokumentowane. Odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie klient. Ocena cech jakościowych powinna być przedstawiona POKAJOKE SP. Z O. O. przed przystąpieniem do przebudowy.

  Przebudowę uznajemy za wykonaną z chwilą usunięcia wszystkich usterek z uprzednio sporządzonego protokołu usterek lub z chwilą rozpoczęcia produkcji u klienta. Wady resztkowe będą usuwane w ramach odpowiedzialności za wady.
 9. Punkty wadliwe
  POKAJOKE SP. Z O. O. rozpatruje zidentyfikowane i uznane punkty wadliwe w terminie, który zostanie uzgodniony. Klient zostanie powiadomiony o zakończeniu usuwania punktów usterek.

  Jeżeli w ciągu 2 tygodni klient nie zgłosi zastrzeżeń do tych raportów, system uważa się za zaakceptowany. Zastrzeżenia należy zgłaszać w formie pisemnej.

  Na ogół nie akceptuje się ogłaszania nowych punktów, które były oczywiste podczas poprzednich akceptacji. 

  Wady, które nie mają wpływu na produkcję, nie uprawniają klienta do odmowy odbioru i nie opóźniają ich wystąpienia. Wszelkie wykryte wady będą usuwane w ramach gwarancji. 
 10. Deklaracja producenta
  Dla podzespołów i części maszyn podlegających przebudowie powinna być wydana deklaracja producenta. Certyfikat CE jest przyznawany tylko kompletnym maszynom. 
 11. Dostępność zakładu
  Instalacja dodatkowych komponentów potrzebnych do usunięcia usterek ukrytych wpływa na wydłużenie czasu przebudowy. Klient nie może wysuwać żadnych roszczeń wobec

  POKAJOKE SP. Z O. O. w związku ze stratą wynikającą z dodatkowych prac.
 12. Korzystanie z usług monterów
  W przypadku zleceń dla monterów, gdzie do wjazdu personelu montażowego wymagane są odpowiednie wizy, klient zapewnia, że wszelkie niezbędne zaproszenia zostaną dostarczone do POKAJOKE SP. Z O. O. w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Czas trwania zaproszenia powinien być maksymalnie dostosowany do przebiegu prac.

  Zasadniczo nasza oferta obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku (ok. 8 godzin dziennie / 40h/tydzień). Korzystanie z usług monterów w systemie dwuzmianowym lub w soboty, niedziele i święta należy uzgodnić i zaoferować oddzielnie.
  Klient pokrywa również koszty diet i noclegów w okresie wolnym od pracy (np. w weekendy).
 13. Wysyłanie materiałów i narzędzi na plac budowy
  Klient jest odpowiedzialny za terminowe dostarczenie wymaganych materiałów i narzędzi oraz ich zwrot. Zamawiający musi samodzielnie informować POKAJOKE SP. Z O. O. o datach i terminach. Zleceniodawca może również dostarczyć wymagane narzędzia na miejsce.