WARUNKI ZAKUPU

 1. Ogólne warunki
  Wszystkie nasze zamówienia są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych warunków oraz wszelkich innych odrębnych umów pisemnych. Nie uznajemy żadnych warunków, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami lub odbiegają od nich, chyba że wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie w formie pisemnej. Niniejsze warunki obowiązują również wtedy, gdy przyjmujemy zamówioną usługę/dostawę/towar bez zastrzeżeń, wiedząc o istnieniu sprzecznych lub odbiegających od nich warunków. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji z dostawcą.
 2. Zamówienie, zawarcie umowy, uprawnienie do reprezentacji
  1. Jeśli zamówienie nie zostanie zaakceptowane na piśmie w ciągu 5 dni roboczych, mamy prawo wycofać zamówienie.
  2. W celu jednoznacznego przyporządkowania, cała korespondencja musi zawierać nasze dane dotyczące zamówienia, takie jak numer projektu, zamówienia i dostawcy.
  3. Prawnie wiążące są wyłącznie zamówienia złożone w formie pisemnej. Zamówienia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia przez Dział Zakupów, aby były ważne. Po uprzednim pisemnym uzgodnieniu może to nastąpić również poprzez zdalną transmisję danych lub za pomocą nośników danych nadających się do odczytu maszynowego. Wszystkie uzgodnienia dokonane między stronami umowy w związku z zamówieniem aż do momentu zawarcia umowy są zapisywane na piśmie w formularzu zamówienia. Nie można zawierać ustnych umów o ustanowienie zabezpieczenia. Późniejsze zmiany lub uzupełnienia mogą być uzgadniane wyłącznie z naszym Działem Zakupów. Inne departamenty nie są do tego upoważnione. Dlatego też umowy z innymi działami, aby były ważne, muszą być potwierdzone na piśmie przez Dział Zakupów.
  4. Przygotowanie oferty lub kosztorysu jest bezpłatne.
 3. Poufność
  1. Wszystkie dane i informacje techniczne, ekonomiczne oraz inne, o ile nie są one oczywiste lub powszechnie znane, które wynikają ze stosunków handlowych z nami lub są z nimi związane, muszą być zachowane przez Kontrahenta w tajemnicy, nawet po zakończeniu stosunków handlowych. Mogą być one udostępniane wyłącznie w celu realizacji naszego zamówienia i tylko tym pracownikom, poddostawcom i innym osobom trzecim, których udział w realizacji zamówienia jest niezbędny ze względu na okoliczności operacyjne. Pracownicy ci są zobowiązani do zachowania tajemnicy; to samo dotyczy wszystkich podwykonawców lub innych osób trzecich, z których usług korzysta Kontrahent przy realizacji naszego zamówienia.
  2. Podwykonawcy i inne osoby trzecie muszą zostać zgłoszone nam na piśmie.
 4. Reklama 
  Powoływanie się na powiązania biznesowe z naszą firmą wobec osób trzecich oraz w materiałach reklamowych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.
 5. Dokumenty/dane wykonawcze
  1. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów wszelkiego rodzaju, jak również modeli i próbek. Nie można ich udostępniać osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Należy je wykorzystać wyłącznie do produkcji na podstawie naszego zamówienia, a po wykonaniu zamówienia należy je nam zwrócić bez wezwania i z wyłączeniem prawa zatrzymania. Muszą one być utrzymywane w tajemnicy przed osobami trzecimi.
  2. Produkty wytworzone zgodnie z naszymi specyfikacjami, rysunkami, modelami itp. nie mogą być używane przez użytkownika samodzielnie, ani też identyfikowane, oferowane lub dostarczane osobom trzecim.
  3. Rysunki, opisy, obliczenia i inne wszelkiego rodzaju dokumenty należące do zamówienia są wiążące dla Kontrahenta podczas realizacji zamówienia; Kontrahent musi jednak sprawdzić je samodzielnie pod kątem braków, niezgodności lub błędów przed wykonaniem świadczenia wynikającego z umowy. Wszelkie takie braki, niespójności lub błędy należy niezwłocznie zgłaszać nam na piśmie. Ponadto Kontrahent zapewnia, że w odpowiednim czasie zapozna się ze wszystkimi dokumentami, danymi i okolicznościami mającymi związek z umownym wykonaniem dostawy/usługi Kontrahenta, jak również z zamierzonym przez nas wykorzystaniem dostawy/usługi Kontrahenta. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków nie można powoływać się na brak tych dokumentów, danych i okoliczności, istniejące luki, niespójności lub błędy. Dalsze roszczenia wynikające dla nas z tego tytułu pozostają nienaruszone.
 6. Ceny i warunki płatności
  1. Uzgodnione ceny są cenami stałymi. Wyklucza się wszelkie późniejsze roszczenia z tego tytułu. Ceny te obejmują koszty opakowania i transportu na uzgodniony lub wskazany przez nas adres wysyłki lub do miejsca użytkowania, jak również koszty odprawy celnej i ubezpieczenia. Rodzaj cen nie ma wpływu na porozumienie dotyczące miejsca wykonania.
  2. Faktury należy przesyłać do nas oddzielnie w dwóch egzemplarzach, z wyszczególnieniem ustawowego podatku od towarów i usług oraz z podaniem pełnych danych zamówienia (projekt, zamówienie, numer dostawcy) po zrealizowaniu dostawy. Uzgodnione ceny zakupu stają się wymagalne najwcześniej po otrzymaniu przez nas faktury zgodnie z wymogami ustawowymi. Płatności należy dokonać w sposób zwyczajowo przyjęty, w ciągu 30 dni z 3% rabatem lub w ciągu 90 dni netto, w każdym przypadku licząc od daty dostawy/wykonania usługi zgodnie z umową, otrzymania faktury i przekazania dokumentacji/dokumentów, przy czym o obliczeniu okresu decyduje ostatnie zdarzenie. W przypadku wadliwej lub częściowej dostawy jesteśmy uprawnieni do całkowitego wstrzymania płatności do czasu prawidłowego wykonania.
  3. Świadectwa badań materiałowych, raporty z badań, obliczenia dotyczące okresu użytkowania, arkusze danych, dokumentację projektową i konstrukcyjną lub inną dokumentację uważa się za uzgodnione i stanowią one integralną część dostawy. Należy je przesłać do nas oddzielnie od faktur. Jeśli to możliwe, dokumentacja powinna być wysyłana oddzielnie od towarów, ale w każdym przypadku zapakowana oddzielnie.
  4. Dokonanie przez nas płatności nie stanowi potwierdzenia wykonania zobowiązania ani zrzeczenia się praw gwarancyjnych.
 7. Dostawa i wysyłka
  1. Przyjmiemy wyłącznie zamówione przez nas ilości lub numery artykułów. Dotyczy to również produktów, które są wytwarzane specjalnie dla nas. Dostawy nadmierne lub skrócone są dopuszczalne wyłącznie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z nami.
  2. Dostawy zaliczkowe i częściowe muszą być zlecane na piśmie i wymagają zatwierdzenia przez nasz dział zakupów. Dostawy próbek powinny być oznaczone jako takie.
  3. Wysyłka odbywa się na ryzyko Klienta. W przypadku umów kupna ryzyko przechodzi na nas w momencie potwierdzenia odbioru towaru w wyznaczonym przez nas miejscu dostawy. W przypadku umów o dzieło i usługi lub umów o dzieło i materiały przejście ryzyka następuje najwcześniej z chwilą wykonania całego zlecenia i przyjęcia go przez nas, nawet jeśli części niezbędne do wykonania zlecenia są przechowywane przez Kontrahenta w siedzibie naszej firmy lub w określonym przez nas miejscu dostawy.
  4. Przyjęcie dostawy z naszej strony następuje tylko wtedy, gdy dostarczony zostanie również odpowiedni dowód dostawy.
  5. Każde zamówienie musi być pakowane indywidualnie. 
  6. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do czwartku w godzinach 09:00 – 12:00 i 13:00 – 15:00; w piątek w godzinach 09:00 – 12:00).
  7. Dokumenty dostawy i faktury muszą zawierać:
   1. Datę zamówienia
   2. Numer zamówienia
   3. Numer pozycji w zamówieniu
   4. Numer naszej pozycji, oznaczenie, oraz jeśli jest dostępny, numer rysunku
   5. Ilość dostawy, ilość w przypadku dostaw częściowych
  8. Dostarczone produkty muszą być wyraźnie oznakowane (naszym numerem artykułu i/lub numerem rysunku).
  9. W przypadku wyrobów o dużej powierzchni, numer rysunku musi być wyraźnie czytelny z zewnątrz (z boku), zgodnie z jednostką transportową. Bez wyraźnego oznakowania kontrola towarów jest możliwa tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie pracy.
 8. Pakowanie
  1. Towary powinny być zapakowane w sposób przyjazny dla środowiska oraz w taki sposób, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia w transporcie. Materiały opakowaniowe powinny być stosowan w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tego celu.
  2. Możemy odesłać opakowanie do Klienta na jego koszt i ryzyko. 
  3. Jeśli, w drodze wyjątku, opakowanie jest fakturowane na nas oddzielnie na podstawie odpowiedniej umowy, mamy prawo zwrócić Klientowi opakowanie w dobrym stanie za zapłatą 2/3 wartości wynikającej z faktur za to opakowanie
 9. Terminy dostaw i realizacji
  1. Uzgodnione terminy dostaw lub usług są wiążące. Terminowość dostaw jest określana na podstawie odbioru towaru i dokumentacji w określonym przez nas miejscu odbioru lub użytkowania; terminowość dostaw z instalacją lub montażem oraz usług jest określana na podstawie ich przyjęci i otrzymania dokumentacji. Zmiana terminu dostawy odbiegająca od punktu 2.c bez odpowiedniego uzgodnienia z naszym Działem Zakupów nie stanowi przeszkody dla zaistnienia zwłoki w pierwotnie uzgodnionym terminie dostawy.
  2. W przypadku stwierdzenia, że uzgodniony termin nie może zostać dotrzymany z jakiegokolwiek powodu, należy niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Dział Zakupów, podając przyczyny i przewidywany czas trwania opóźnienia. 
  3. Jeżeli termin dostawy nie został uzgodniony, Kontrahent zobowiązuje się wykonać usługę w ciągu dwóch tygodni od daty zamówienia. Kontrahent może udowodnić zasadność dłuższego terminu dostawy.
 10. Siła wyższa, strajk i lokaut
  1. Siła wyższa, strajk lub lokaut w naszym przedsiębiorstwie zwalnia nas z obowiązku odbioru i płatności na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia w realizacji zadań i szkody spowodowane działaniem siły wyższej, strajkiem lub lokautem w naszej firmie.
  2. Jesteśmy zwolnieni z obowiązku przyjęcia zamówionej dostawy/usługi w całości lub w części i w takim zakresie uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeśli usługa/dostawa nie może być przez nas wykorzystana z powodu opóźnienia spowodowanego siłą wyższą, strajkiem lub lokautem.
 11. Wykonanie i przepisy, których należy przestrzegać
  1. Kontrahent gwarantuje, niezależnie od winy, że wszystkie dostawy/usługi nadają się do zamierzonego przez nas użytku oraz do użytku zgodnego z przepisami, bezpiecznego i ekonomicznego. Ponadto Użytkownik gwarantuje, niezależnie od winy, że wszystkie dostawy/usługi są zgodne z najnowszym stanem wiedzy, odpowiednimi przepisami prawa oraz regulacjami, wytycznymi i standardami władz, stowarzyszeń handlowych i zawodowych, z uwzględnieniem wprowadzanych co pewien czas zmian. Gwarancja dotyczy również wszystkich odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju użytkownika końcowego, o ile są one znane użytkownikowi lub muszą być mu znane. Jeśli dla Twojego produktu wymagana jest deklaracja zgodności z oznakowaniem CE lub deklaracja włączenia zgodnie z Dyrektywą Maszynową WE 2006/42/WE, kopia oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z normą UE jest automatycznie częścią naszego zamówienia. Podczas wykonywania usługi użytkownik będzie przestrzegał wszystkich stosownych przepisów prawa i regulacji, w szczególności przepisów dotyczących ochrony środowiska, towarów niebezpiecznych i zapobiegania wypadkom, oraz musi zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw zgodnie z odpowiednimi przepisami celnymi, jak również przestrzegać ogólnie uznanych zasad bezpieczeństwa i specyfikacji wymaganych przez nas. Wszelkie dodatkowe umowy nie mają wpływu na te zobowiązania. Jeśli w indywidualnych przypadkach konieczne są odstępstwa od takich przepisów lub umów, należy uzyskać pisemną zgodę naszego Działu Zakupów. Jeżeli użytkownik ma zastrzeżenia co do rodzaju wykonania, o które wnioskuje, musi niezwłocznie poinformować nas o tym na piśmie. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do poinformowania nas o środkach niezbędnych do integracji swojego produktu.
  2. Kontrahent zobowiązuje się do stosowania przyjaznych dla środowiska produktów i procesów w swoich dostawach/usługach, a także w usługach podwykonawczych lub pomocniczych osób trzecich w ramach możliwości ekonomicznych i technicznych.
  3. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za ekologiczność dostarczonych produktów i materiałów opakowaniowych oraz za wszelkie szkody wtórne wynikające z naruszenia ustawowych obowiązków w zakresie utylizacji. Na naszą prośbę Klient wystawi certyfikat jakości na dostarczony towar.
  4. Użytkownik gwarantuje maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A). 
  5. Lakierowanie musi być wykonane z użyciem lakieru bazowego i nawierzchniowego, przy czym oba lakiery składają się z dwóch składników i są odporne na działanie środków chłodząco-smarujących, olejów, detergentów usuwających olej itp. Powierzchnie jezdne, części nieosłonięte, tabliczki znamionowe na podzespołach, węże, części plastikowe itp. nie mogą być malowane.
  6. W przypadku konieczności wykonania prac na terenie zakładu produkcyjnego w związku z dostawą/usługą obowiązują następujące zasady: Jeżeli na terenie zakładu nie można uniknąć prac stwarzających zagrożenie pożarowe, np. prac spawalniczych, na instalacjach zagrożonych pożarem i wybuchem, takich jak zbiorniki oleju, instalacje kablowe itp. lub w ich pobliżu, można je wykonywać wyłącznie za zgodą właściwego kierownika zakładu. O ile nie uzgodniono inaczej, użytkownik powinien zapewnić przeszkoloną straż pożarną. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić kontrole uzupełniające. Dotyczy to również prac związanych z demontażem i złomowaniem.
 12. Bezpieczeństwo pracy
  Przyjmując zlecenie Klient potwierdza, że przepisy bezpieczeństwa pracy POKAJOKE SP. Z O. O. dla odpowiednio uzgodnionych zleceń na terenie naszej firmy oraz przepisy bezpieczeństwa naszych klientów końcowych z aktualnie obowiązujących przepisów dla odpowiednio uzgodnionych zleceń u naszych klientów końcowych będą w każdym przypadku w pełni przestrzegane i stosowane przez Kontrahenta i jego pracowników i/lub, jeśli dotyczy, przez jego podwykonawców. W każdym przypadku Kontrahent musi zadbać o to, aby jego pracownicy i/lub podwykonawcy, którym zlecił wykonanie prac, zostali wcześniej dokładnie poinstruowani i zapoznani z tymi zasadami bezpieczeństwa oraz aby były one stosowane na miejscu w POKAJOKE SP. Z O. O. lub u klienta końcowego. Odpowiedzialność za to spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 13. Badanie/powiadamianie o wadach
  1. Zawiadomimy Klienta o oczywistych wadach dostawy bezzwłocznie po ich wykryciu w zwykłym toku działalności.
  2. Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów sprawdzenia wadliwej dostawy/usługi.  
  3. Podpisanie dowodu dostawy nie oznacza potwierdzenia w odniesieniu do ilości, wagi i wymiarów ani zgodności dostawy lub usługi z umową.
  4. W przypadku, gdy próbki losowe ujawnią wady, przysługują nam prawa gwarancyjne i roszczenia odszkodowawcze w odniesieniu do całej dostawy.
 14. Dostawa/usługa niezgodna z umową 
  1. W przypadku niewywiązania się przez Kontrahenta ze spoczywających na nim obowiązków umownych zgodnie z zawartymi umowami lub wymogami ustawowymi, przysługują nam bez ograniczeń roszczenia ustawowe. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy należna usługa nie zostanie wykonana, nie zostanie wykonana w terminie lub zostanie wykonana wadliwie.
  2. W przypadku, gdy dostawa lub usługa jest wadliwa, mamy prawo zażądać od Kontrahenta, według naszego uznania, usunięcia wady lub dostarczenia nowej rzeczy. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, w szczególności odszkodowania zastępującego wykonanie umowy.
  3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację dostaw/usług oraz wymaganych w tym celu dostaw i usług podwykonawców – nawet w przypadku braku winy. 
  4. Niezależnie od praw wynikających z punktu 2), mamy prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Kontrahenta, jeżeli Kontrahent nie wywiąże się z obowiązku usunięcia wady w rozsądnym terminie wyznaczonym przez nas lub jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie lub szczególnie pilna potrzeba.
  5. Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad rozpoczyna się w dniu odbioru u naszego klienta końcowego, określonym w naszym pisemnym oświadczeniu o odbiorze, i odpowiada okresowi, w którym jesteśmy zobowiązani do udzielenia gwarancji naszemu klientowi końcowemu. Jeżeli nasze oświadczenie o przyjęciu towaru nie zawiera informacji o nabywcy końcowym ani o długości okresu gwarancji, okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie przekazania przedmiotu dostawy nam lub wskazanej przez nas osobie trzeciej w określonym przez nas miejscu odbioru lub użytkowania i wynosi trzy lata. Jeżeli odbiór jest opóźniony nie z własnej winy, okres gwarancji rozpoczyna się w momencie udostępnienia przedmiotu dostawy do odbioru.
  6. Upływ terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ulega zawieszeniu na okres od zgłoszenia wady do czasu przywrócenia użyteczności przedmiotu dostawy wolnego od wad. W przypadku części naprawionych lub zamiennych okres gwarancji rozpoczyna się od nowa w tym momencie.
  7. Jeśli uzgodniony termin dostawy nie zostanie dotrzymany z powodu okoliczności, za które odpowiada Kontrahent, mamy prawo, po bezowocnym upływie wyznaczonego przez nas rozsądnego okresu prolongaty, żądać odszkodowania zamiast spełnienia świadczenia, zapewnić zastępstwo ze strony osoby trzeciej na koszt Kontrahenta lub odstąpić od umowy w całości lub w części, według naszego uznania.
  8. Klient może powołać się na brak niezbędnych dokumentów, które muszą być przez nas dostarczone, tylko wtedy, gdy wysłał pisemne przypomnienie o dokumentach i nie otrzymał ich w rozsądnym terminie.
  9. W przypadku opóźnienia w dostawie mamy prawo żądać 1% całkowitej wartości zamówienia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% całkowitej wartości zamówienia netto, z tytułu szkody poniesionej przez nas w wyniku opóźnienia, bez konieczności udowodnienia szkody
  10. z naszej strony. Kontrahent może jednak udowodnić, że szkoda była mniejsza. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych. Stwierdzenie szkody ryczałtowej spowodowanej opóźnieniem może być dokonane do wysokości płatności końcowej. 
  11. W przypadku zamówień z dostawami częściowymi jesteśmy również uprawnieni do odstąpienia od całej umowy, jeżeli Klienta nie wypełni należycie zobowiązań umownych w odniesieniu do tylko jednej dostawy częściowej.
 15. Odpowiedzialność za produkt
  1. Kontrahent zabezpieczy nas przed wszelkimi roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich wynikającymi z odpowiedzialności za produkt i producenta za szkody, jeśli i o ile przyczyna takiej szkody leży w zakresie kontroli lub organizacji Kontrahenta, a Kontrahent sam ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich. W przypadku takich szkód użytkownik ponosi również odpowiedzialność za koszty działań związanych z wycofaniem produktu, które okażą się konieczne, oraz za te płatności z tytułu odszkodowania (w tym koszty, które stały się konieczne do wszczęcia odpowiedniego postępowania sądowego), które zgodziliśmy się wypłacić osobie trzeciej w drodze pozasądowej, biorąc pod uwagę jej interesy. Inne roszczenia prawne pozostają nienaruszone.
  2. Kontrahent ponosi również wszelkie koszty działań, które są niezbędne do (również zapobiegawczego) usunięcia wad, w szczególności na podstawie naszego obowiązku monitorowania produktu. 
  3. Kontrahent jest zobowiązany do ubezpieczenia się od wszelkiego ryzyka wynikająceg z odpowiedzialności za produkt na odpowiednią kwotę i dostarczenia nam na żądanie odpowiedniego potwierdzenia zakresu, istnienia i czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 16. Zapewnienie jakości
  Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia jakości odpowiedniej pod względem rodzaju i zakresu oraz odpowiadającej aktualnemu stanowi techniki, a także do przedstawienia nam na żądanie dowodów potwierdzających ten fakt. W przypadku wszystkich elementów, które mają być nam dostarczone, Kontrahent przeprowadzi udokumentowaną kontrolę towarów wychodzących pod kątem wszystkich cech niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu dostawy. Protokoły z badań powinny być udostępniane do wglądu na żądanie, a w każdym przypadku archiwizowane przez okres 10 lat. Kontrahent zawrze z nami odpowiednią umowę o zapewnieniu jakości, o ile uznamy to za konieczne.
 17. Części zamienne i serwis
  1. Kontrahent zobowiązuje się dostarczać nam części zamienne przez okres 10 lat od wygaśnięcia okresu gwarancji produktu zakupionego od Kontrahenta. 
  2. Ponadto gwarantujemy, że wykwalifikowany personel oraz części zużywające się i zamienne będą dostępne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania w naszym zakładzie, nawet po wygaśnięciu gwarancji. Przepis ten ma zastosowanie, jeśli wniosek wpłynie do Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Jeżeli wniosek wpłynie po godz. 16.00, termin biegnie od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
 18. Gwarancja
  We wszystkich przypadkach uzgadnia się gwarancję materiałową i personalną (tzn. bezpłatny montaż) na okres 24 miesięcy od odbioru końcowego w siedzibie klienta. Jeśli odbiór końcowy u klienta końcowego jest opóźniony, okres gwarancji jest ograniczony do 36 miesięcy od daty dostawy do POKAJOKE SP. Z O. O.. Niniejsza umowa ma również zastosowanie do poddostawców bez ograniczeń zmian i w takim samym zakresie.
 19. Media reklamowe
  Umieszczanie znaków firmowych, grawerunków itp. na produktach dostarczanych przez Kontrahenta jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Działu Zakupów i tylko w tej części produktu końcowego, która nie jest bezpośrednio widoczna.
 20. Prawa osób trzecich
  1. Kontrahent gwarantuje, że wszystkie dostawy są wolne od praw osób trzecich, a w szczególności, że dostawa, wykorzystanie, dalsze przetwarzanie lub odsprzedaż elementów dostawy nie narusza żadnych patentów, licencji ani innych praw własności przemysłowej osób trzecich.
  2. Użytkownik będzie bronił nas i naszych klientów na swój koszt przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia lub uszczuplenia praw, o których mowa w punkcie (a) powyżej, oraz zabezpieczy nas w tym zakresie przed wszelkimi kosztami prawnymi i innymi roszczeniami odszkodowawczymi. W tym celu będziemy informować Kontrahenta o wszelkich zgłoszonych przeciwko nam roszczeniach, jak również o podjętych przez nas środkach obrony i negocjacjach ugodowych.
  3. Jeżeli wobec nas zostały wysunięte roszczenia lub można się spodziewać, że zostaną one wysunięte w związku z naruszeniem praw, o których mowa w punkcie (a) powyżej, w odniesieniu do rzeczy dostarczonych przez Kontrahenta, Kontrahent niezwłocznie zapewni nam na swój koszt nieograniczone prawo do korzystania lub dostarczy rzeczy zamienne zgodnie z umową, które są wolne od praw osób trzecich. Jeżeli nie jest to możliwe w rozsądnym terminie wyznaczonym przez nas, mamy prawo do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania za poniesione przez nas szkody.
 21. Przeniesienie zlecenia / potrącenie
  1. Przekazanie zamówienia lub jego istotnych części osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest niedozwolone i upoważnia nas do odstąpienia od umowy w całości lub w części oraz do żądania odszkodowania za poniesione szkody.
  2. Kontrahent może kompensować roszczenia wzajemne lub korzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone.
 22. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku pogorszenia się stanu aktywów 
  Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Kontrahenta, które zagrozi realizacji naszych roszczeń umownych i prawnych wobec Kontrahenta, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Pogorszenie sytuacji finansowej danej osoby jest szczególnie widoczne w przypadku prowadzenia przeciwko niej indywidualnego postępowania egzekucyjnego, odmowy udzielenia ważnej pożyczki, zaprzestania płatności lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do jej majątku.
 23. Zachowanie tytułu prawnego
  Wszelkie prawa własności wykraczające poza zwykłe zastrzeżenie własności, w szczególności rozszerzone lub przedłużone zastrzeżenie własności, są wyłączone w odniesieniu do przedmiotów dostarczonych przez Kontrahenta.
 24. Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe
  1. O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej, miejscem wykonania zobowiązania do dostawy jest adres wysyłki podany przez nas lub w sposób nadrzędny, miejsce użytkowania, a dla wszystkich innych zobowiązań obu stron POKAJOKE SP. Z O. O. Plac Europejski 14, 62-020 Zalasewo.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających między stronami ze stosunku umownego jest Wiedeń, o ile jest to transakcja handlowa dla obu stron, a dostawca jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. Możemy jednak również pozwać Kontrahenta w miejscu, w którym znajduje się jego ogólna jurysdykcja.
  3. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy użytkownikiem a nami podlegają wyłącznie prawu Republiki Austrii, z wyłączeniem norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz Haskiej Jednolitej Ustawy o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
  4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia umowy są nieważne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Nieskuteczne postanowienia zastępuje się takimi skutecznymi postanowieniami, które są jak najbardziej zbliżone do celu i ekonomicznego znaczenia nieskutecznego postanowienia.
 25. Wymagania ogólne
  Zarówno wewnątrz firmy, jak i we współpracy z dostawcami, przywiązujemy dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, oszczędności energii, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej, zgodności z przepisami i przestrzegania odpowiednich kodeksów postępowania. Dlatego poniższe punkty stanowią podstawę naszej współpracy z dostawcami.
  Oczekujemy, że Kontrahent i jego pracownicy będą ich przestrzegać i uwzględniać je w procesach podejmowania decyzji i działań w sposób zrównoważony. Kolejność poszczególnych punktów nie ma nic wspólnego z ich wartością. Ludzie nie mogą doznać uszczerbku na zdrowiu, gdy prawidłowo wykonują swoje zadania. Ochrona integralności osobistej musi być najwyższym dobrem kierownictwa i przełożonych.
  Aktywne i stale rozwijające się bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej, to podstawa unikania uszczerbku na zdrowiu.
  Regularne określanie wszystkich obowiązujących praw, przepisów i wymagań oraz ich ścisłe
  i konsekwentne przestrzeganie zapewnia pełną zgodność z wymaganiami normatywnymi.
  Przy ocenie działań operacyjnych należy również brać pod uwagę aspekty społeczne i ekologiczne.
  Należy przestrzegać ogólnych praw człowieka i zasad równego traktowania. Należy zdecydowanie odrzucić pracę dzieci i aktywnie zapobiegać znęcaniu się nad nimi. Należy jednoznacznie odrzucić wszelkie formy korupcji, przekupstwa i chciwości oraz zwalczać je za pomocą odpowiednich środków. Wykorzystywane minerały/surowce, takie jak wolfram, tantal, złoto, cyna lub metale ziem rzadkich, a także rudy, takie jak koltan, nie mogą pochodzić z regionów objętych wojną domową lub konfliktami. W razie potrzeby można tu wymagać spełnienia obowiązku weryfikacji (brak konfliktów). Stały awans i rozwój pracowników jest istotnym elementem przyszłej rentowności firmy. Stała analiza i ciągłe zmniejszanie zużycia energii pozwala na uniknięcie marnotrawstwa energii w środowisku operacyjnym (produkcja, administracja, usługi, budynki itp.) i przyczynia się do zrównoważonego zarządzania. Dotyczy to także promowania i sukcesywnego zwiększania wykorzystania energii odnawialnych oraz oszczędnego gospodarowania surowcami. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania i przechowywania danych otrzymanych w związku ze stosunkiem handlowym o wykonawcy i ewentualnie o jego podwykonawcach w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, o ile wydaje się to celowe i prawnie nie do odrzucenia w kontekście realizacji umowy. Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w ten sposób gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia UE o ochronie danych (EU-DSGVO), które są związane z wzajemnymi stosunkami biznesowymi z kontrahentem i w stosownych przypadkach, z jego podwykonawcami, oraz że dane te mogą być również przekazywane firmom POKAJOKE SP. Z O. O. powiązanym z klientem w celu utrzymania i przetwarzania właściwych transakcji biznesowych oraz przetwarzania płatności. Należy przestrzegać przepisów prawnych i operacyjnych dotyczących ochrony danych. Kontrahent zobowiąże swoich pracowników i pomocników, jak również swoich podwykonawców, których to dotyczy i którzy mają kontakt ze zobowiązaniem umownym, do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu POKAJOKE SP. Z O. O., a także wyda je na ich żądanie.